Kallelse: Extra föreningsstämma 22 januari

Härmed kallas medlemmar till extra stämma för val av ny revisor för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten.  

Datum: Måndag 22 januari 2024, kl. 18:00  

Lokal: Matsalen på Hammarby Norra Grundskola, Finn Malmgrens väg 5 – 7 

Bakgrund: Enligt föreningens stadgar ska revisor väljas av föreningens stämma. Med anledning av att tidigare anlitad revisionsbyrå slutat jobba mot bostadsrättsföreningar kallar styrelsen därför till extra stämma för val av ny revisor. Det åligger revisor att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

Dagordning: Dagordning för extra föreningsstämma enligt stadgar, se nedan.  

  1. Mötets öppnande 
  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 
  1. Val av ordförande och sekreterare på stämman 
  1. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet (tillika rösträknare) 
  1. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
  1. Information om förslag till ny revisor 
  1. Val av ny revisor  
  1. Mötets avslutande 

Välkomna önskar styrelsen!